Targ w Kozienicach ponownie uruchomiony, nowe zasady

Targ w Kozienicach ponownie uruchomiony, nowe zasady

W związku z apelem Ministra Rolnictwa o umożliwienie konsumentom dostępu do dobrej polskiej żywności oraz zachowaniu bytu rolników i sprzedawców, dla których bazary i targowiska są miejscem pracy wielu osób i ich rodzin od dnia 2 kwietnia 2020 r.dla osób wyłącznie z terenu Powiatu Kozienickiego ponownie zostaje uruchomiony handel na targowisku (przy ul. Bohaterów Getta w Kozienicach).

W związku z apelem Ministra Rolnictwa o umożliwienie konsumentom dostępu do dobrej polskiej żywności oraz zachowaniu bytu rolników i sprzedawców, dla których bazary i targowiska są miejscem pracy wielu osób i ich rodzin

od dnia 2 kwietnia 2020 r.

dla osób wyłącznie z terenu Powiatu Kozienickiego ponownie zostaje uruchomiony handel na targowisku (przy ul. Bohaterów Getta w Kozienicach) w zakresie sprzedaży:

–  płodów rolnych,

– artykułów spożywczych,

– chemii gospodarczej.

Targowisko będzie czynne jedynie w czwartki od godz. 4:00 do godz. 12:00.

W  godzinach od 10:00 do 12:00 na teren targowisko mogą wejść jedynie osoby powyżej 65 roku życia (tzw.  godziny dla seniora). 

Pracownicy Administratora targowiska będą mogli poprosić o okazanie dokumentu tożsamości osoby wchodzące na targowisko (w godzinach pomiędzy 10.00 a 12.00), tak aby zapewnić realizację obowiązków nałożonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia (godziny dla seniora).

W razie wątpliwości, co do wieku, dana osoba może nie zostać wpuszczona.

W pozostałych godzinach targowisko jest dostępne dla wszystkich (w tym także dla osób powyżej 65 roku życia).

Administrator ma prawo regulować liczbę osób przebywających jednocześnie na terenie targowiska.

Wymagane jest skrupulatne stosowanie i przestrzeganie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego (stanowiących załącznik do niniejszej informacji).

Dodatkowo należy stosować się do następujących zasad :

·         sprzedający przed wjazdem na teren targowiska przy ul. Bohaterów Getta w Kozienicach musi wypełnić kwestionariusz na temat stanu zdrowia w związku z pandemią SARS-CoV-2 (dostępny do pobrania TUTAJi przekazać go wyznaczonemu pracownikami targowiska;

·         miejsce, w którym sprzedający może prowadzić handel na targu wskazuje upoważniona osoba ze strony Administratora targowiska z zachowaniem minimum  3 m odległości między stanowiskami;

·         sprzedający muszą być wyposażeni w środki do dezynfekcji;

·         należy zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca – min. 2 metry (zalecana 3 metry); osoby oczekują na swoją kolej po zakupy również powinny zachować dystans – min. 2 m (zalecane 3 metry);

·         maksymalnie 3 osoby kupujące w obrębie stoiska – co oznacza, iż jednorazowo na terenie targowiska może przybywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich stoisk i liczby 3;

·         obowiązek używania podczas zakupów jednorazowych rękawiczek przez wszystkich kupujących. Osoba nie posiadająca jednorazowych rękawiczek nie zostanie wpuszczona na teren targowiska;

Wszystkie wymienione ograniczenia są podyktowane dbałością o zdrowie mieszkańców (kupujących i handlujących), co jest głównym celem wszelkich działań.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo Administrator będzie dbać o czystość i higienę całego targowiska poprzez wywóz śmieci, regularne sprzątanie, a także mycie i dezynfekcję toalet ogólnodostępnymi środkami, jeśli zajdzie konieczność.

 Przy wejściu na targowisko zapewnione będą pojemniki z płynem dezynfekującym.

Procedury i ograniczenia jakim podlegają osoby handlujące i kupujące na miejskim targowisku w Kozienicach.

Poniższe zasady obowiązują bezwzględnie wszystkie osoby handlujące i kupujące na miejskim targowisku w Kozienicach.

I. Obowiązki sprzedawców.

1. Higiena rąk:

1) Osoby mające kontakt z żywnością, muszą często myć ręce wodą z mydłem lub dezynfekować środkiem do dezynfekcji:

 1. Przed rozpoczęciem pracy;
 2. Przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,
 3. Po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
 4. Po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;
 5. Po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
 6. Po skorzystaniu z toalety;
 7. Po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;
 8. Po jedzeniu, piciu, lub paleniu;
 9. Po kontakcie z pieniędzmi.

2) W przypadku straganów na targowisku np. z warzywami i owocami, gdzie dostęp do wody jest utrudniony – należy ręce dezynfekować przy użyciu płynów dezynfekujących lub chusteczek nasączonych takim płynem

3) Zaleca się używanie i częstą zmianę rękawiczek jednorazowych

2. Higiena kaszlu i oddychania:

 1. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
 2. Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku ani na produkty spożywcze.

3. Zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością:

 1. Osoby handlujące na targowisku powinny:
 1. Rygorystycznie stosować wdrożone wymagania higieniczne
 2. zapewnić właściwe warunki przechowywania produktów – etykiety produktów zawierają wskazówki w jakiej temperaturze należy je przechowywać, co ma kluczowe znaczenie w przypadku żywności nietrwałej mikrobiologicznie jak np. produkty i wyroby mięsne, mleko, jogurty i inne produkty mleczne, sałatki, kiełki, soki jednodniowe etc.);
 3. weryfikować terminy przydatności do spożycia, ma to szczególne znaczenie w przypadku ww. produktów nietrwałych mikrobiologicznie. Nie wolno oferować (np. przy kasie, na ladzie), bez zapewnienia warunków chłodniczych produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia, które powinny być przechowywane w lodówce.
 4. zapobieganie zakażeniom krzyżowym i niewłaściwym praktykom: np.
 • jaja nie powinny być przekładane do innych opakowań, niż te w których zostały dostarczone, po kontakcie dłonie-jaja należy umyć lub zdezynfekować ręce;
 • nie należy kłaść produktów tj. ser, wędliny, mięso etc. bezpośrednio na wadze,
 • surowe mięso i jaja są potencjalnym źródłem zanieczyszczeń mikrobiologicznych, należy zapobiegać ich kontaktowi z żywnością przeznaczoną do bezpośredniego spożycia (np. ser, wędliny). Jest ona spożywana bezpośrednio, bez obróbki cieplnej, a więc zanieczyszczenie mikrobiologiczne może być realnym zagrożeniem dla konsumenta;
 • stosowanie rękawiczek jednorazowych w sposób higieniczny, gdyż stosowane niewłaściwe mogą być nośnikiem groźnych bakterii – np. dotykanie mięsa w rękawiczce jednorazowego użytku, którą następnie pobieramy pieniądze a potem nakładamy na wagę wędlinę powoduje, że bakterie występujące na mięsie i na pieniądzach zostaną przeniesione na wędlinę, podobnie jak w przypadku nie umytych rąk.
 1. Wszystkie produkty spożywcze muszą być identyfikowalne, mieć określony termin przydatności do spożycia/datę minimalnej trwałości. Nie wolno handlować żywnością niewiadomego pochodzenia, z nielegalnych źródeł.
 1. Należy bezwzględnie:
 1. zintensyfikować procesy mycia i dezynfekcji – lady, używanego sprzętu, opakowań do wielokrotnego transportu produktów, terminali płatniczych etc.;
 2. ograniczać w miarę możliwości ekspozycję żywności nieopakowanej przeznaczonej do bezpośredniego spożycia tj. pieczywa, ciast np. przez przykrycie folią opakowań, przestawienie tych produktów w miejsce oddalone od konsumenta, tak aby nie leżała ona obok miejsca podawania produktów;
 3. podawać i pakować produkty przez sprzedającego, tak aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością;
 4. dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi.
 1. Ograniczyć do minimum kontakt z każdą osobą, dokonująca zakupów, bez względu na to czy ma jakiekolwiek objawy chorobowe tj.: gorączka, kaszel, duszność.
 2. Ograniczyć bezpośredni kontakt z surowcem lub produktem osób dokonujących zakupów.

II. Zasady obowiązujące wszystkich

 1. Zasady bezpieczeństwa
 1. Zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 2 metry, zalecana 3 metry).
 2. Limit 3 osób na jedno stoisko handlowe

– oznacza to, iż jednorazowo na terenie targowiska może przybywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich stoisk i liczby 3

– maksymalnie 3 osoby kupujące w obrębie stoiska

 1. Obowiązek używania podczas zakupów jednorazowych rękawiczek przez wszystkich kupujących. Osoba nie posiadająca jednorazowych rękawiczek nie zostanie wpuszczona na teren targowiska
 2. w godzinach od 10:00 do 12:00 na teren targowisko mogą wejść jedynie osoby powyżej 65 roku życia ( tzw. godziny dla seniora) . W pozostałych godzinach targowisko jest dostępne dla wszystkich (w tym dla osób powyżej 65. roku życia).
 3. Pracownicy targowiska będą mogli poprosić o okazanie dokumentu tożsamości osoby wchodzące na targowisko w godzinach pomiędzy 10 a 12, tak aby zapewnić realizację obowiązków nałożonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia (godziny dla seniora) . W razie wątpliwości, co do wieku, dana osoba może nie zostać wpuszczona.
 4. Osoby, które oczekują na swoją kolej po zakupy również powinny zachować dystans min. 2 m (zalecane 3 metry)
 5. W miarę możliwości zaleca się korzystanie z płatności bezgotówkowych
 1. Dodatkowo należy stosować do poleceń pracowników targowiska lub osób oddelegowanych do sprawowania na nim nadzoru.

III. Czas obowiązywania

 1. Niniejsze zasady działalności targowiska wynikają wyłącznie z konieczności ochrony zdrowia publicznego i przeciwdziałania epidemii SARS-CoV-2. Nie maja wpływu na inne zasady działalności targowiska, w tym na obowiązek uiszczania opłat.
 2. Zasady określone niniejszym dokumentem obowiązują do odwołania lub zmiany.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *